Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №35

....... за задължаване на съветите на директорите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества да внесат в СОС информация относно: - Годишните финансови отчети за 2006 г. на смесените търговски дружества с тяхно участие. - Разпределението на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2006 г. на смесените търговски дружества с общинско участие и отчисляване на дължимия дивидент”.Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf