Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №34

….. за отчетността на търговските дружества на СО

С решението се задължиха съветите на директорите на общинските еднолични дружества да внесат в СОС информация относно: годишните финансови отчети за 2004 г. на смесените търговски дружества с тяхно участие; разпределението на балансовата печалба за 2004 г. на смесените дружества с общинско участие в капитала и отчисляване на дължимия дивидент към Столична община. Така за първи път дейността на смесените търговски дружества с общинско участие и финансовите резултати от нея станаха известни на СОС и бяха публично оповестени. Години наред СОС не разполагаше с информация за тази дейност, а тези дружества не отчисляват почти никакъв дивидент за Столична община, което дава абсолютни основания за отегляне на СО от съучастие в тях.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf