Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №33

…. за извършване на подготвителни действия за създаване на публични регистри на публичната и частната общинска собственост в СО.

С решението се възложи на кметовете на райони да предадат заверени копия от всички издадени актове за публична и частна общинска собственост в Дирекция “Общинска собственост” на СО, която заедно с Дирекция “Софийски кадастър” да подготви и комплектова документацията по създаването на публичните регистри на собствеността на Столична община.