Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Наредби: №3

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

С Наредбата се въведоха правила за упражняване правата на собственик на общината върху търговските дружества. Наредбата дава конкретна правна регламентация на образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско имущество и на образуването на търговски дружества с общинско участие в капитала; ясно са представени съставът и правомощията на органите на едноличните търговски дружества с общинско имущество, както и задълженията на представителите на Столична община в търговските дружества. С тази Наредба рязко се повиши контролът върху търговските дружества и се подобри икономическата им ефективност.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf